همان طور که می دانید معنا و نشانه ی انگشتر در هر انگشت متفاوت است. برای مثال در همه جای جهان معنای انگشتر در انگشت میانه ی دست چپ نشانه ی حلقه ی ازدواج و متاهل بودن به حساب می آید. امروزه به دست…