شاید بتوان گفت که حلقه و انگشتر نامزدی، از مهم ترین اشیایی است که هر فرد بدون توجه به ملیت، کشور، آداب و رسوم و… آن را در انگشت دارد! پس می‌توان گفت که انتخاب انگشتر نامزدی یکی از مهم ترین انتخاب هاست و…